חשיפה לרעש, אבק ואבק מזיק


המרכז הרפואי "מדיטסט" נוסד בשנת 1987, והוא בין המכונים הפרטיים הותיקים בארץ.
"מדיטסט" מספק פתרונות רפואיים בתחומים שונים ומגוונים לקהל רחב ביותר הכולל לקוחות מוסדיים, ציבוריים או פרטיים.
"מדיטסט" מוסמך ע"י משרד העבודה כבר משנת 1999 כ"שירות רפואי מוסמך לרפואה תעסוקתית" בכל סעיפי תקנות הבטיחות בעבודה,
ומאז נמנה עם המכונים המובילים בענף.


 

חשיפה לרעש, אבק ואבק מזיק

 

תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד4

 תמונה של עבודה באבק מזיק

חובת בדיקות רפואיות
(תיקו7 התשנ"ה)
6 . (א) לא יועבד אד" ברעש מזיק, אלא אן כן עבר בדיקה רפואית ראשונית תוך חודש
ימים, לפני תחילת העבודה, בידי רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להתחיל לעבוד
ברעש מזיק
(ב) לא יועבד עובד ברעש מזיק אלא אם כן עבר בדיקה רפואית חוזרת, אחת לשנה, בידי
רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להמשי; לעבוד ברעש מזיק.
(ג) רופא מורשה ומפקח עבודה שהוא רופא רשאי להקדים את מועד הבדיקה החוזרת.
(ד) לא הופיע עובד לבדיקה רפואית חוזרת במועד שנקבע לו, ישלח השירות הרפואי
המוסמך הודעה על כך למעביד, והעתק ממנה למפקח עבודה אזורי.


היקף הבדיקה הרפואית

(תיקו7 התשנ"ב)
7. (א) הבדיקה הרפואית הראשונית תכלול את אלה:
(1) אנמנזה רפואית כללית, לרבות התייחסות לנטילת תרופות אוטוטוקסיות;
(2 ) אנמנזה תעסוקתית, לרבות התייחסות לשירות בצבא;
(3) בדיקה קלינית כללית, לרבות מדידת לחץ דם.
(4) בדיקה אודיומטרית;
(5) כל בדיקה נוספת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.
(ב) בדיקה רפואית חוזרת תכלול את אלה:
(1) בדיקה אודיומטרית;
(2) כל בדיקה נוספת לפי ראות עיניו של הרופא המורשה הבודק.

עבודה ברעש 1
פנקס בריאות

(תיקו7 התש"ס)
9. (א) שירות רפואי מוסמ; ינפיק לכל עובד, שהוא בודק בהתאם לתקנות אלה, פנקס
בריאות, שבו ירשמו השירות הרפואי המוסמך והמעביד את הפרטים שצויינו בתוספת השלישית
ויאשרו אותם בחתימה ובחותמת; הוצא לעובד פנקס בריאות בהתאם לתקנות אחרות, יירשמו
הפרטים האמורים בפנקס שהוצא לעובד לראשונה וכן תוצאות הבדיקות הרפואיות השונות שנבדק.
( ב) שירות רפואי מוסמ; ימסור את פנקס הבריאות למעבידו של עובד ברעש מזיק, אשר
יחזיקו במקום העבודה כל עוד הנבדק עובד ברעש מזיק אצלו; הפסיק העובד ברעש מזיק לעבוד
אצלו, יחזיר המעביד את הפנקס לשירות הרפואי המוסך; שעך; את הבדיקה הרפואית האחרונה.
(ג) שירות רפואי מוסמך יביא לידיעתו של העובד הנבדק, תך זמן סביר את מצב בריאותו, בדרך ובאופן שיקבע.
חובת המעביד להסדרת הבדיקות הרפואיות
10. (א) הבדיקות הרפואיות, בהתא" לתקנה 6, ייערכו לפי פניית המעביד לגבי עובד, בימים ובמועדים שיקבע השירות הרפואי המוסמך
(ב) עובד חייב להתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, בשירות הרפואי המוסמך בימים ובמועדים שנקבעו לו.
(ג) הזמן דרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות יחשב לעובד חלק משעות עבודתו


תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק), התשמ"ד - 1984

 


"מדיטסט" מתמחה במתן פתרון "תפור" על הצרכים המיוחדים של כל גוף מעסיק ומאופיין בגמישות מירבית בהתאמת השירות ללקוח.
למכון צוות מיוחד לביצוע הבדיקות באתר הלקוח עם הספקת כלל הצרכים הרפואיים במיומנות ומהירות עם הפרעה מינימלית להליכי
העבודה הרגילים של המעסיק.
"מדיטסט" מחזיק לפי חוק ארכיון מורחב שמקנה רציפות מעקב רפואי לרווחת העובד והמעסיק.

מדיטסט-רח' כורזין 1, גבעתיים (פינת אלוף שדה).

סניפים נוספים: רעננה, ראשון לציון, גבעת וושניגטון (צומת כנות),ירושלים.